Žemaičių partija įkurta 2009 metais. Šiuo metu organizacijai vadovauja Stasys Gvažiauskas. Programa patvirtinta Klaipėdoje vykusioje Žemaičių partijos steigiamojoje didžiojoje sueigoje 2009 m. sausio 31d.

Žemaitija Baltų ir Lietuvos istorijoje užėmė esminę, vieną iš svarbiausių vietų, turėjo autonomiją ir savivaldą.

1918 metais atkūrus Lietuvos Respubliką, Žemaitijos  ypatingas statusas nebuvo atstatytas. Žemaitija pasižymi savita kalba, tautinėmis tradicijomis, istorija ir raštu. Iš Baltijos jūros valstybių išsiskiria Žemaičių kultūros regionu.

Žemaičių partija sieka žemaičių kalbos, žemaitiškų tradicijų, istorijos, rašto ir individualiais požymiais pasižyminčio Žemaitijos regiono išsaugojimo, puoselėjimo ir išvystymo.

ŽEMAIČIŲ PARTIJOS

PROGRAMA (atnaujinta 2024 01 21)

Regioninė politika

 • Įkursime europinį NUTS 2 lygio Žemaitijos regioną.
 • Totalinės centralizacijos politiką pakeisime decentralizacijos politika.
 • Sustabdysime regioninių institucijų naikinimą, perkelsime centrinių institucijų funkcijas į Regioną.

Tautybės statuso grąžinimas

 • Grąžinsime žemaičiams tarptautinės bendruomenės šimtmečiais pripažintą pilnateisį tautybės statusą.
 • Stabdysime globalistų vykdomą lietuvių tautos nutautinimo politiką, nes broliškų baltų tautų klestėjimas – esminė žemaičių Tautos išlikimo sąlyga.
 • Paviešinsime valstybės įslaptintus, suklastotus, iškraipytus statistinius duomenis apie žemaičių tautybę.
 • Tautinės tapatybės stiprinimą įtvirtinsime kaip valstybės tikslą.

Kultūros politika

 • Žemaičių kalbą įteisinus kaip lygiateisę pasaulio kalbų šeimos narę, įgyvendinsime mūsų Tautos kalbos vartojimą Žemaitijos viešajame gyvenime lygiomis teisėmis su valstybine kalba.
 • Telksime mokslinę veiklą atkuriant ignoruotą, iškraipytą, sumenkintą Žemaitijos istoriją.
 • Įgyvendinsime tautinio sąmoningumo ugdymo programą, pradedant nuo ankstyvos vaikystės.
 • Įgyvendinsime visų gyvenimo sričių, visų pirma tautinės tapatybės bei tradicijų, apsaugą nuo globalizmo, genderizmo, kosmopolitizmo ideologijų destruktyvaus poveikio.
 • Ugdysime pilietinį naratyvą, kad daugiavaikė šeima yra laiminga, garbinga ir patriotiška, laiduojanti tautos ir rasės klestėjimą. Šį naratyvą įgyvendinsime švietimo ir radikaliomis finansinėmis priemonėmis.

Švietimo politika

 • Žemaitijos regiono mokyklose įvesime žemaičių kalbos ir istorijos mokymą.
 • Įgyvendinsime iš švietimo sistemos išguitus pilietiškumo, pareigingumo, atsakomybės, savarankiškumo, kritinio mąstymo ugdymo principus.
 • Ugdymo turinį apsaugosime nuo pražūtingos narkotikų toleravimo, betautiškumo, translytizmo politikos.

Vidaus politika

 • Suverenitetą grąžinsime piliečiams – svarbiausius valstybės klausimus spręsime referendumuose pagal Šveicarijos modelį.
 • Įgyvendinsime realų valdžių atskyrimo principą.
 • Reformuosime baudžiamosios teisės sandarą, kad įstatymas gintų nusikaltimo auką.
 • Panaikinsime feodalinę santvarką tose valstybinio valdymo institucijose, kurias valdo klanai.

Valstybės gynyba

 • Įgyvendinsime visuotinę karinę prievolę vaikinams.
 • Nustatysime 3 procentų nuo BVP grindis šalies gynybai.
 • Organizuosime fortifikacinės sistemos įrengimo koncepciją ir jos įgyvendinimą sienos apsaugai nuo priešiškų valstybių, nuo neišvengiamai artėjančio tautų kraustymosi dėl klimato kaitos ir karų, dėl  priešiškų valstybių organizuotos migracijos.

Ekonomikos politika

 • Neleisime įgyvendinti globalizmo ir totalios piliečių kontrolės įrankių – grynųjų pinigų atsisakymo, o taip pat NT savininkų nuturtinimo per finansinio smurto instrumentus. Siekis turėti nuosavą gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą yra viena iš pagrindinių mūsų tradicinių vertybių, stabdanti emigraciją, ugdanti patriotinį ir ūkišką požiūrį į Tėvynę ir savo namus.
 • Be išlygų panaikinsime mokesčius, tarnaujančius interesų grupėms, kuriais žlugdoma piliečių ekonominė iniciatyva ir lūkesčiai, dėl kurių kyla piliečių priešiškumas valstybei. Visų pirma panaikinsime baudas (“mokestį”) už nuosavybės teise turimą gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą.
 • Panaikinsime biurokratines ir teisines kliūtis piliečių ekonominiam iniciatyvumui.
 • Mūsų tikslas – ekonomiškai nepriklausomas ir mąstantis žmogus. Tik toks žmogus vertina Tėvynę, kuria klestinčią valstybę.
 • Vietoje tuščių deklaracijų įtvirtinsime finansiškai pagrįstą prioritetinių sričių vystymo politiką, kurių priešakyje – gimstamumo didinimas, švietimas ir sveikatos apsauga.

Tarptautinė politika

 • Įgyvendinsime nacionalinių interesų prioriteto principą. Mažinsime eurobiurokratų galias, pateiksime priemonių planą dėl nacionalinės teisės viršenybės prieš ES teisę ir suvereniteto gražinimo ES šalims, nes tai vienintelis kelias apsaugoti ES nuo subyrėjimo.
 • Pateiksime reformų projektus tų ES institucijų, kurios iš vidaus sistemingai veikia prieš ES šalių interesus.
 • Radikaliai sumažinsime Jungtinių Tautų, Pasaulio Ekonomikos Forumo ir panašių tarptautinių institucijų įtaką, kurios atstovauja nedemokratinėms šalims ir interesų grupėms, ir kurių siekis yra asimiliuoti tautas ir valstybes, visų pirma Europoje.
 • Remsime mažųjų Europos tautų kovą už prigimtines teises ir laisves.

Imigracijos politika

 • Sieksime griežtos visos ES išorės sienų kontrolės jūroje ir neįveikiamų barjerų įrengimo sausumoje. Pateiksime alternatyvų projektą kvotų politikai, kad nelegaliai jūros keliu į ES patekę ar siekiantys patekti asmenys būtų ne skirstomi ES šalims, o deportuojami pagal Australijos modelį.
 • Bendruosius imigracijos valdymo principus įgyvendinsime pagal Danijos modelį – prieglobsčio prašytojai sprendimo dėl prieglobsčio suteikimo lauks už Europos ribų, o leidimas gyventi LR ne ES ir NATO šalių piliečiams bus suteikiamas tik išimtiniais atvejais.
 • Įgyvendinsime probleminių imigrantų deportavimą supaprastinta tvarka bei visišką imigracijos uždraudimą iš tų šalių, kurių išeiviai ES pavertė atėjūnų tradicinio ir hibridinio terorizmo arena.