Patvirtinti

Žemaičių partijos Steigiamojoje Didžiojoje sueigoje

2009 m .sausio 31 d.

Klaipėda, 2009

1. BENDROJI DALIS

1.1. Žemaičių partija (toliau – Partija) yra centristinės krypties Lietuvos Respublikos politinė partija, besiremianti laisvos ir pilietinės demokratinės visuomenės idėjomis.

1.2. Savo veikloje partija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymu, kitais įstatymais, partijos programa bei šiais įstatais.

1.3. Partijos centrinė būstinė yra Zarasų 12, Klaipėda.

1.4. Partija yra juridinis asmuo.

2.VEIKLOS PAŠAUKIMAS, VERTYBĖS

2.1. Partijos pašaukimas:

2.1.1. Partija siekia tenkinti savo narių politinį interesą ir išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių ir gyventojų politinę valią per išrinktus partijos narius į vietos savivaldą, į Lietuvos valstybės valdžios institucijas, į Europos Sąjungos parlamentą.

2.1.2. Partijasiekia įgyvendinti tokią viešojo administravimo politiką, kuri užtikrintų nepriekaištingą Lietuvos Respublikos Konstitucijos laikymąsi ir visos Lietuvos socialinį ir ekonominį vystymąsi, kurio pasiekimai tenkintų kuo didesnį valstybės gyventojų skaičių.

2.2. Partijos vertybinės nuostatos:

2.2.1. Grąžinti žemaičių identiteto sąvoką į sociokultūrinę aplinką.

2.2.2. Skatinti žemaičių kalbos (tarmių) saugojimą, mokymą, puoselėjimą bei kuo platesnį vartojimą.

2.2.3. Sukurti dviejų pakopų savivaldos sistemą: savivaldybė – apskritis (regionas, žemė) 2.2.4. Vykdant valstybės planuojamą administracinę reformą sukurti Žemaitijos apskritį (regioną, žemę) kaip antro lygio savivaldos vienetą, vadovaujantis Europos Sąjungoje dominuojančiu istoriniu – etniniu regionų formavimo principu.

2.2.5. Asmeninė iniciatyva – yra asmens teisė, kurią valstybė privalo gerbti, kaip viena iš svarbiausių sąlygų valstybės vystymuisi ir konkuravimui šiuolaikiniame pasaulyje.

2.2.6. Ginti visuotinai pripažintas žmogaus teises.

2.2.7. Tautinės tapatybės vertinimas – kiekviena tauta turi teisę vystyti savo kalbą ir papročius.

2.2.8. Žmogiškumas ir užuojauta – tai vertybė, kuri XXI amžiuje tampa ypatingai gerbtina ir būtina dėl žmonių harmoningo sugyvenimo.

2.2.9. Bendruomeniškumas – kadangi tai žmonijos tobulėjimo sąlyga bei geriausias būdas derinti asmeninius interesus.

2.2.10. Visokeriopai remti tradicinę šeimą.

2.2.11. Demokratija – valstybės valdymas turi vadovautis kuo platesniais demokratijos principais, ir kuo mažiau atstovaujamos demokratijos (poliarchinio) valstybės valdymo principais.

2.2.12. Teisinė valstybė – tai sąlyga, leidžianti įgyvendinti teisingumą.

2.2.13. Ginti valstybės politinę ir ekonominę nepriklausomybę.

2.2.14. Mažinti valstybės biurokratinio aparato išlaikymo kaštus.

2.3 Partijos steigėjai pripažįsta, kad:

2.3.1. Lietuvos Respublikos teritorija yra vientisa ir nedaloma į jokius kitus valstybinius darinius.

2.3.2. Valstybinė kalba – lietuvių kalba.

2.3.3. Reikia gerbti nusistovėjusias institucijas, ypač religijos ir nuosavybės.

2.3.4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybė prieš kitus įstatymus.

3.NARYSTĖ

3.1. Partijos nariu gali būti Lietuvos Respublikos pilietis sulaukęs 18 metų, gyvenantis Lietuvoje ar užsienyje, pripažįstantis šiuos įstatus bei partijos programą ir nepriklausantis kitoms politinėms partijoms.

3.2. Asmuo, norintis tapti partijos nariu pagal gyvenamą ar darbo vietą pasirinkęs partijos skyrių, skyriaus vardu užpildo nustatytos formos prašymą ir turi gauti dviejų partijos narių rekomendacijas. Šie dokumentai yra pateikiami skyriaus tarybai (išimtinais atvejais pareiškimas gali būti pildomas partijos vardu ir teikiamas valdybai). Pateikę aukščiau minėtus dokumentus tampa kandidatais į Žemaičių partijos narius. Kandidatinis laikotarpis – 6 mėnesiai. Kandidatas gali dalyvauti visuose Žemaičių partijos renginiuose, bet be balsavimo teisės. Kandidatinį laikotarpį gali sutrumpinti valdyba savo sprendimu. Skyriaus taryba, ne ilgiau kaip per vieną mėnesį po kandidatinio laikotarpio priima sprendimą dėl narystės. Skyriaus tarybai priėmus teigiamą sprendimą dėl narystės, asmuo sumoka stojamąjį bei nario mokestį ir tampa partijos nariu. Valdybos nustatyta tvarka nariui išduodamas partijos nario bilietas ir ženklelis. Tuo atveju, jei skyriaus taryba priima neigiamą sprendimą, jis gali būti svarstomas partijos valdyboje, kuris priima galutinį sprendimą. Partijos nariai registruojami partijos valdybos nustatyta tvarka. Metinis nario mokestis sumokamas iki kovo  mėnesio skyriaus iždininkui.

3.3. Partijos narys turi teisę:

3.3.1. rinkti ir būti išrinkamas į visas partijos valdymo struktūras;

3.3.2. teikti siūlymus ir gauti atsakymus, laisvai reikšti savo mintis;

3.3.3. siūlyti partijos kandidatus ir būti iškeltas partijos kandidatu į Europos sąjungos, valstybės bei vietos valdžios ir valdymo institucijas;

3.3.4. dalyvauti visų partijos valdymo organų posėdžiuose;

3.3.5. kreiptis į partijos organus dėl teisinės, moralinės ir kitokios paramos;

3.3.6. išstoti iš partijos;

3.3.7. sustabdyti savo narystę partijoje;

3.3.8. susipažinti su partijos bei jos valdymo organų priimtais dokumentais;

3.3.9. burtis į klubus ir kitas organizacijas.

3.4. Partijos nario pareigos:

3.4.1. dalyvauti partijos veikloje, laikytis partijos įstatų, įgyvendinti programą bei valdymo organų sprendimus;

3.4.2. nario veikla neturi prieštarauti partijos valdymo organų sprendimams;

3.4.3. neveikti prieš kitą partijos narį ar kitaip nedaryti žalos partijai;

3.4.4. laiku mokėti nario mokestį.

3.5. Narystė partijoje gali būti sustabdyta raštišku nario prašymu. Skyriaus tarybos ar partijos valdybos sprendime dėl narystės sustabdymo turi būti nurodyta arba laikotarpis, kuriam narystė sustabdoma, arba aplinkybės, kuriomis narystė bus atkurta. Narys išstoja iš partijos apie tai raštu pranešęs partijos valdybai arba savo skyriaus pirmininkui.

3.6. Skyriaus taryba arba, etikos komisijos teikimu, partijos valdyba, turi teisę motyvuotu sprendimu pašalinti iš partijos bet kurį skyriuje įregistruotą narį arba sustabdyti jo narystę partijoje:

3.6.1. už elgesį ar agitaciją nesuderinamą su partijos tikslais, partijos organų sprendimais, programa, įstatais, šiurkščius įstatų pažeidimus;

3.6.2. už įstatymų ar drausmės pažeidimus, kuriais kenkiama ar gali būti pakenkta partijai;

3.6.3. vienus metus nesumokėjus nario mokesčio.

3.7. Partijos narys turi teisę per 30 dienų apskųsti partijos valdybai skyriaus tarybos sprendimą pašalinti arba sustabdyti jo narystę partijoje. Sprendimo apskundimas nesustabdo skyriaus tarybos sprendimo galiojimo.

3.8. Narys, kuris yra sustabdęs savo narystę arba kurio narystė yra sustabdyta, netenka partijoje visų teisių, išskyrus teisę kreiptis į partijos valdybą ar tarybą dėl narystės atstatymo arba nutraukimo. Narys privalo laikytis partijos įstatų. Tarybos sprendimas yra galutinis.

3.9. Partijos prieteliais gali būti piliečiai, kurie pritaria partijos programai ir nori dalyvauti jos veikloje, tačiau nenori būti partijos nariais. Partijos prietelio mokestis sudaro 50% partijos nario metinio mokesčio. Sumokėjęs mokestį partijos prietelis gauna nario ženklelį.

3.10. Garbės nario vardas partijoje yra suteikiamas partijos valdybos sprendimu už ypatingus nuopelnus partijai. Garbės narys nemoka partijos nario mokesčio. Garbės narys gauna nario bilietą ir ženklelį.  

3.11. Partijos prieteliai ir Garbės nariai gali dalyvauti partijos renginiuose ir veikloje be balso teisės. Prieteliai ir Garbės nariai, registruojami partijos skyriuose atskiruose sąrašuose.

3.12. Klubai  ir kiti susivienijimai jungia partijos narius profesinių, bendrų interesų ar kitokiu pagrindu, nesusijusiu su partijos politine veikla. Klubai  ir panašūs dariniai veikia pagal savo nuostatus, kurie neturi prieštarauti partijos įstatams bei Lietuvos Respublikos įstatymams.

3.13. Partijos valdybos sprendimu yra įkuriami komitetai. Partijos pirmininko teikimu renkami partijos komitetų pirmininkai. Teikiamų komitetų darbo nuostatai ir komitetų pirmininkai yra tvirtinami valdybos.

4.STRUKTŪRA

4.1. Partijos struktūriniai padaliniai yra jos skyriai.

4.2. Skyrius savo iniciatyva ar valdybos sprendimu įkuriamas savivaldybių teritorijose arba vienmandatėse Seimo rinkimų apygardose. Skyriaus ribas nustato valdyba. Skyrius nustatyta tvarka registruojamas valdyboje.

4.3. Skyrių veiklos tikslai ir uždaviniai:

4.3.1. organizuoti ir vienyti skyriaus narius bendrai veiklai įgyvendinant  partijos tikslus ir programą;

4.3.2 plėtoti ir skleisti laisvos pilietinės visuomenės idėjas tarp partijos  bei visuomenės narių;

4.3.3. organizuoti ir rengti rinkimų kampanijas;

4.3.4. plėtoti partijos ir skyriaus ryšius su visuomene;

4.3.5. palaikyti nuolatinius ryšius su skyriaus veiklos teritorijoje išrinktais į Seimą partijos nariais bei atitinkamų savivaldybių tarybų nariais, remti jų veiklą.

4.4.  Skyriaus valdymo organai yra skyriaus susirinkimas, taryba ir pirmininkas.

4.5. Aukščiausias skyriaus organas yra skyriaus narių susirinkimas. Skyriaus narių susirinkimus ne rečiau kaip kartą per metus šaukia skyriaus pirmininkas, taryba arba partijos  valdyba. Skyriaus pirmininkas turi sušaukti susirinkimą, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 skyriaus narių. Skyriaus susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai dalyvauja daugiau kaip pusė skyriaus narių. Sprendimai priimami dalyvavusių narių balsų dauguma. Skyriaus taryba gali nustatyti atstovavimo kvotas tuo atveju, kai susirinkimai šaukiami pakartotinai.

4.6. Skyriaus susirinkimas:

4.6.1. priima ir keičia skyriaus statutą;

4.6.2. tvirtina skyriaus tarybos ataskaitą;

4.6.3. renka ir atstatydina skyriaus pirmininką, skyriaus pirmininko teikimu tvirtina pirmininko pavaduotoją(-us) ir sekretorių. Skyriaus pirmininkas renkamas 2 metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius neribojamas, jeigu skyriaus statutas nenustato kitaip. Skyriaus pirmininkas gali būti išrinktas ar atstatydintas skyriaus susirinkime ir patvirtintas partijos valdybos sprendimu.

4.6.4. renka iždininką ir revizorių;

4.6.5. svarsto kitus iš anksto paskelbtus darbotvarkės klausimus;

4.6.6. formuoja kandidatų sąrašus vietos savivaldybių tarybų rinkimams arba paveda tai atlikti skyriaus tarybai ir esant motyvuotam sprendimui teikia juos tvirtinti partijos valdybai.

4.6.7. suderinus su partijos valdyba siūlo sudaryti koalicijas, bendrus sąrašus su kitų partijų vietiniais skyriais;

 4.6.8. svarsto ir teikia siūlymus valdybai dėl kandidatų į Europos parlamento, Lietuvos Respublikos Seimo narių sąrašo sudarymo bei dėl kandidatų vienmandatėse rinkimų apygardose iškėlimo;

4.6.9. svarsto ir teikia siūlymus kitiems partijos struktūriniams padaliniams;

4.6.10. nagrinėja partijos narių, išrinktų savivaldybių tarybų nariais, informaciją apie rinkimų programos įgyvendinimo rezultatus;

4.6.11. valdybos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į narių skaičių skyriuose, šių įstatų nustatytais atvejais renka skyriaus atstovus delegatais į partijos Didžiąją sueigą.

4.6.12. ne mažiau kaip 2/3 skyriaus narių balsais priima sprendimus dėl skyriaus reorganizavimo ar skyriaus veiklos nutraukimo.

4.7. Skyriaus tarybą sudaro skyriaus pirmininkas, pirmininko pavaduotojas (-ai), iždininkas bei kiti skyriaus susirinkimo išrinkti nariai.

4.8. Skyriaus taryba:

4.8.1. svarsto visus politinius klausimus pagal savo kompetenciją;

4.8.2. priima ir šalina narius;

4.8.3. registruoja klubus ir kitus narių susivienijimus;

4.8.4. skyriaus susirinkimo pavedimu sudaro kandidatų sąrašus vietos savivaldybių tarybų rinkimams.

4.9. skyriaus taryba gali perduoti valdybai spręsti skyriuje kilusius ginčus.

4.10. Skyriaus pirmininkas:

4.10.1. skyriui vadovauja skyriaus pirmininkas, jam nesant – pavaduotojas. Skyriaus susirinkimo ir tarybos nutarimus pasirašo skyriaus pirmininkas ir sekretorius, o finansinius  ir iždininkas.

 4.10.2.atstovauja skyrių bendraujant su vietiniais valstybiniais valdžios ir valdymo organais, taip pat su kitomis vietinėmis politinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis;

4.10.3. organizuoja skyriaus darbą savo kompetencijos ribose, šaukia susirinkimus ir jiems vadovauja;

4.10.4. teikia ataskaitas partijos valdybai;

4.10.5. kartu su skyriaus taryba ruošia skyriaus darbo planus, metinę veiklos ataskaitą ir pateikia ją nagrinėjimui bendrajame skyriaus susirinkime;

4.10.6. nustatytu laiku šaukia bendrą skyriaus susirinkimą;

4.10.7. organizuoja skyriaus narių apskaitą;

4.10.8. sprendžia kitus einamuosius veiklos klausimus.

4.11. Skyriaus finansinę veiklą kontroliuoja skyriaus revizorius skyriaus statuto nustatyta tvarka. Skyriaus finansus tvarko skyriaus iždininkas.

4.12. Valdyba gali sustabdyti skyriaus veiklą arba skyriaus pirmininko įgaliojimus, jei pažeidžiami įstatai, nevykdoma partijos programa ar partijos organų sprendimai. Galutinį sprendimą priima partijos valdyba etikos komisijos teikimu.

4.13. Skyrių veiklai koordinuoti regionuose gali būti sudaromos tarybos. Regionų ribas nustato valdyba. Regionų tarybas sudaro regionų teritorijoje esančių skyrių pirmininkai. Regionų tarybų veiklą organizuoja tarybos pirmininkas. Regionų tarybos veiklos nuostatus tvirtina partijos valdyba.

4.14. Skyriai registruojami partijos valdyboje. Skyriai registruojami, jeigu juose yra ne mažiau kaip 5 partijos nariai.

4.15. Skyrių susirinkimų sprendimu arba partijos valdybos sprendimu nutraukus skyriaus veiklą jo turtas ir lėšos pereina partijos nuosavybėn.

PARTIJOS ORGANAI

5. Partijos organai yra Didžioji sueiga, taryba, partijos vadovų sueiga. Partijos valdymo organai – pirmininkas ir valdyba.

DIDŽIOJI SUEIGA

5.1. Didžioji sueiga yra aukščiausias partijos organas, kuris:

5.1.1. tvirtina Didžiosios sueigos darbotvarkę, renka posėdžių pirmininkus, sekretoriatą, balsų skaičiavimo bei mandatų komisijas;

5.1.2. priima, keičia ar papildo partijos įstatus;

5.1.3. tvirtina, keičia ar papildo arba įgalioja tarybą tvirtinti partijos  programas;

5.1.4. nustato valdybos narių skaičių ir renka pirmininko pasiūlytus likusius valdybos narius, tvirtina ar įgalioja tarybą tvirtinti valdybos reglamentą;

5.1.5. šių įstatų nustatyta tvarka renka, ar atšaukia partijos pirmininką. Pirmininko teikimu renka ir tvirtina pavaduotojus, iždininką, kanclerį arba paveda tai atlikti valdybai ar tarybai;

5.1.6. 2/3 balsų dauguma priima sprendimus dėl partijos likvidavimo, susijungimo su kitomis partijomis, partijos pavadinimo pakeitimo;

5.1.7. išklauso ir įvertina pirmininko, valdybos, partijos tarybos, etikos komisijos ir kontrolės komisijos pirmininkų ataskaitas;

5.1.8. turi teisę panaikinti ar pakeisti partijos organų sprendimus;

5.1.9. šiuose įstatuose numatytais atvejais sprendžia kitus partijos veiklos klausimus bei klausimus, kurie nepriskirti kitiems organams;

5.1.10. patvirtina stojamąjį ir metinį nario mokestį, arba įgalioja valdybą ar tarybą tai atlikti;

5.1.11. renka etikos komisijos narius ir tvirtina etikos komisijos darbo reglamentą arba įgalioja tai atlikti valdybą ar tarybą;

5.1.12. renka kontrolės komisijos narius arba įgalioja tai atlikti valdybą ar tarybą;

5.1.13. valdybos teikimu tvirtina arba įgalioja valdybą ar tarybą tvirtinti partijos kandidatų į ES parlamento narius sąrašą, Lietuvos Respublikos Seimo narius sąrašą ir kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius vienmandatėse rinkimų apygardose;

5.1.14. valdybos teikimu priima sprendimus arba įgalioja valdybą ar tarybą priimti sprendimus dėl partijos koalicijų sudarymo;

5.1.15. valdybos teikimu tvirtina partijos kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidento postą arba įgalioja tai atlikti partijos valdybą ar tarybą.

5.2. Didžioji sueiga šaukiama ne rečiau kaip kartą per 3 metus. Didžiąją sueigą šaukia partijos taryba valdybos teikimu. Didžiosios sueigos šaukimo iniciatyvos teisę taip pat turi 2/3 visų partijos narių, 3/5 visų registruotų skyrių arba 3/5 tarybos narių. Šių įstatų 5.8. punkte numatytu atveju Didžiąją sueigą šaukia valdyba. Už Didžiosios sueigos parengiamuosius ir organizacinius darbus atsakinga valdyba.

5.3. Pranešimą apie rengiamą Didžiąją sueigą ir išankstinę darbotvarkę valdyba išsiunčia kiekvienam skyriui ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki Didžiosios sueigos dienos. Per 15 dienų skyriai gali pateikti valdybai siūlymus, bet ne vėliau kaip per 3 dienas dėl darbotvarkės papildymo, kuriuos valdyba turi apsvarstyti ir spręsti, ar tikslinga įtraukti klausimą į Didžiosios sueigos darbotvarkę. Jei šaukiama neeilinė Didžioji sueiga, valdyba privalo įtraukti į darbotvarkę visus iniciatorių siūlomus klausimus, o Didžiąją sueigą sušaukti per 45 dienas.

5.4. Didžiojoje sueigoje partijos skyrius atstovauja delegatai (toliau – Didžiosios sueigos dalyviai). Dalyvių nuo kiekvieno partijos skyriaus kvotą, atsižvelgiant į narių skaičių, nustato valdyba. Didžiosios sueigos dalyviai su sprendžiamojo balso teise yra partijos pirmininkas ir jo pavaduotojai.

5.5. Sprendimai Didžiojoje sueigoje priimami atviru balsavimu paprasta užregistruotų dalyvių balsų dauguma, jeigu nenusprendžiama kitaip. Didžioji sueiga gali priimti sprendimus, jei dalyvauja daugiau kaip pusė visų sueigos dalyvių. Didžiosios sueigos sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo momento, jeigu įstatai nenumato kitaip.

PIRMININKAS

5.6. Pirmininkas yra vienasmenis politinės partijos valdymo organas.

5.7. Pirmininkas:

5.7.1. vadovauja partijai, atstovauja partijos santykiuose su Lietuvos Respublikos valdžios ir visuomeninėmis institucijomis, Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėmis organizacijomis;

5.7.2. teikia Didžiajai sueigai savo pavaduotojų, valdybos narių, kanclerio, iždininko kandidatūras;

5.7.3. pirmininkauja valdybos posėdžiams ir pasirašo jų nutarimus;

5.7.4. gali šaukti neeilinę partijos Didžiąją sueigą, rengia ir teikia Didžiajai sueigai ir valdybai, tarybai ataskaitas apie partijos veiklą.

5.8. Pirmininką 5 metų kadencijai balsuojant renka Didžioji sueiga. Didžioji sueiga 3/5 dalyvaujančiųjų balsų dauguma turi teisę atšaukti pirmininko įgaliojimus, nepasibaigus kadencijai. Pirmininko įgaliojimai taip pat pasibaigia pirmininkui atsistatydinus ar išstojus iš partijos. Šiuo atveju valdyba turi sušaukti neeilinę Didžiąją sueigą.

5.9. Pirmininkas turi pavaduotojus, kuriuos pirmininko teikimu renka Didžioji sueiga. Jei pirmininkas laikinai negali eiti pareigų, jo pareigas perima valdybos paskirtas vienas iš pavaduotojų ar valdybos narių. Pirmininkui atsistatydinus iki kito pirmininko išrinkimo jo pareigas atlieka valdybos paskirtas vienas iš pirmininko pavaduotojų arba valdybos narių.

TARYBA

5.10. Taryba yra partijos organas dirbantis tarp Didžiųjų sueigų, kuris:

5.10.1. tvirtina ar teikia Didžiajai sueigai partijos veiklos planus ir ataskaitas;

5.10.2. vykdo kitas Didžiosios sueigos funkcijas, jeigu Didžioji sueiga yra pavedus.

5.11. Tarybai pirmininkauja partijos pirmininkas arba pavaduotojas ar valdybos narys pirmininko pavedimu;

5.12. Tarybos posėdžius kartą per ketvirtį, bet ne rečiau kaip kartą per pusmetį, šaukia partijos valdyba. Sprendimai taryboje priimami paprasta balsų dauguma dalyvaujant daugiau kaip pusei visų narių.

5.13. Taryba yra atskaitinga Didžiajai sueigai.

5.14. Tarybą sudaro skyrių pirmininkai, partijos valdybos nariai, kancleris, etikos ir kontrolės komisijų pirmininkai, komitetų pirmininkai, partijos frakcijos Seime nariai, partijos savivaldybių tarybų frakcijų vadovai, partijos nariai išrinkti į Europos parlamentą.

5.15. Taryba sudaroma laikotarpiui tarp eilinių partijos Didžiųjų sueigų, gali būti atšaukta Didžiojoje sueigoje.

VALDYBA

5.16. Valdyba yra partijos kolegialus valdymo organas, kuris:

5.16.1. teikia Didžiajai sueigai ar jos įgaliotai tarybai tvirtinti savo darbo reglamentą;

5.16.2. vykdo Didžiosios sueigos nustatytą partijos politiką, programą bei kitus Didžiosios sueigos sprendimus;

5.16.3. rengia partijos politines programas bei kitus dokumentus ir teikia juos svarstyti Tarybai ir tvirtinti Didžiajai sueigai;

5.16.4. organizuoja parengiamuosius ir organizacinius Didžiosios sueigos sušaukimo darbus, nustato Didžiosios sueigos delegatų kvotas;

5.16.5. tvirtina ir teikia pareikštinius dokumentus dalyvauti rinkimuose Vyriausiajai rinkimų komisijai ir apygardų rinkimų komisijoms;

5.16.6. planuoja ir organizuoja partijos renginius, tvirtina planus ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.16.7. palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis;

5.16.8. partijos nustatyta tvarka disponuoja partijos lėšomis ir turtu, tvirtina tarpines ir galutines finansines ataskaitas;

5.16.9. pirmininko teikimu nustato ir tvirtina sekretoriato darbo apmokėjimo tvarką, tvirtina sekretoriate dirbančių narių skaičių, sekretoriato darbo reglamentą, kanclerio pareiginius nuostatus;

5.16.10. sudaro partijos komitetus, pirmininko teikimu tvirtina komitetų pirmininkus bei jų teikiamus komitetų darbo nuostatus;

5.16.11. sudaro ir teikia Didžiajai sueigai arba tarybai tvirtinti partijos kandidatų į ES parlamento narius sąrašą, Lietuvos Respublikos Seimo narius sąrašą, kandidatus vienmandatėse apygardose bei gali svarstyti klausimus dėl šio sąrašo sujungimo su kitų partijų kandidatų sąrašais, siūlo tarybai partijos kandidatą (kandidatus) į Lietuvos Respublikos Prezidento postą;

5.16.12. nustato skyrių ribas, steigia ir nustatyta tvarka registruoja arba reorganizuoja bei nutraukia skyrių veiklą partijoje;

5.16.13. organizuoja konsultacijas su kitomis politinėmis partijomis dėl galimo bendradarbiavimo;

5.16.14. sprendžia kitus partijos veiklos klausimus, kurių sprendimai nėra priskirti kitiems organams.

5.16.15. teikia Didžiajai sueigai arba, Didžiajai sueigai pavedus, tarybai tvirtinti valdybos veiklos reglamentą;

5.16.16. tvirtina valdybos veiklos nuostatus;

5.16.17. tvirtina kontrolės komisijos veiklos nuostatus;

5.16.18. motyvuotu etikos komisijos sprendimu šalina iš partijos, sustabdo ar atstato narystę partijoje bet kuriam skyriuje registruotam nariui;

5.16.19. nustato stojančiųjų į partiją prašymo ir anketos formas, partijos bilieto ir ženklelio išdavimo tvarką.

5.16.20. rengia ir tvirtina partijos lėšų ir turto disponavimo tvarką;

5.16.21. tvirtina kandidatų sąrašus vietos savivaldybių tarybų rinkimams.

5.16.22. palaiko nuolatinius ryšius su nuo partijos išrinktais Seimo nariais bei atitinkamų savivaldybių tarybų nariais.

5.16.23. šių įstatų 5.8. punkte numatytu atveju šaukia Didžiąją sueigą.

5.17. Valdyba renkama partijos Didžiojoje sueigoje;

5.18. Partijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojai pagal savo pareigas yra valdybos nariai.

5.19. Valdybai vadovauja, jo darbą organizuoja bei posėdžiams pirmininkauja partijos pirmininkas arba pavaduotojas pirmininko pavedimu.

5.20. Valdybos posėdžius šaukia partijos pirmininkas savo arba pusės valdybos narių iniciatyva valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

5.21. Sprendimai valdyboje priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Valdyba gali priimti sprendimus, jei dalyvauja daugiau kaip pusė visų valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia partijos pirmininko balsas. Jei partijos pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, balsams pasidalijus po lygiai sprendimas laikomas nepriimtu.

5.22. Valdyba renkama laikotarpiui tarp eilinių partijos Didžiųjų sueigų.

5.23. Valdyba tvirtina ir įpareigoja pirmininką teikti duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui, tvirtina ir įpareigoja pirmininką kartu su iždininku teikti duomenis ir dokumentus politinių partijų finansinę veiklą kontroliuojančioms valstybės institucijoms. Valdyba taip pat atsako už partijos narių apskaitą. Valdyba gali būti atšaukta Didžiojoje sueigoje.

PARTIJOS VADOVŲ SUEIGA

5.24. Partijos vadovų sueiga yra kolegialus partijos organas.

5.25. Partijos vadovų sueigą sudaro partijos pirmininkas ir visi jo pavaduotojai.

5.26. Partijos vadovų sueigos posėdžius šaukia partijos pirmininkas. Teisę sušaukti posėdį turi pavaduotojai, jei tam pritaria 1/3 sueigos narių.

5.27. Sueigoje sprendžiami einamieji ir skubūs partijos politikos reikalai. Priimami sprendimai neturi prieštarauti partijos įstatams.

5.28. Sueiga priima sprendimus ir, esant reikalui, teikia juos tvirtinti partijos valdybai ar tarybai.

5.29. Partijos vadovų sueigai svarstomu klausimu pirmininkauja klausimo teikimo  iniciatorius.

5.30. Sprendimai sueigoje priimami paprasta balsų dauguma jei nutariama balsuoti.

5.31. Sueigoje priimti sprendimai yra teisėti jei joje dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių.

6. SEKRETORIATAS IR PARTIJOS KANCLERIS

6.1. Partijos einamuosius reikalus tvarko sekretoriatas. Sekretoriatas dirba pagal valdybos patvirtintą darbo reglamentą.

6.2. Sekretoriatui vadovauja, priima į darbą ir atleidžia jo darbuotojus partijos kancleris, kurį tvirtina Didžioji sueiga arba jo pavedimu taryba ar valdyba.

7. KONTROLĖS KOMISIJA

7.1. Didžiosios sueigos išrinkta kontrolės komisija:

7.1.1. renka savo pirmininką;

7.1.2. dirba pagal savo priimtą ir valdybos patvirtintą reglamentą;

  • kontroliuoja partijos ūkinę ir finansinę veiklą;
    • vykdo atskirus valdybos pavedimus.

7.1.5. teikia ataskaitą partijos Didžiajai sueigai.

7.2. Kontrolės komisijos narys negali būti kitų partijos organų nariu.

7.3. Partijos struktūriniai padaliniai sudaro revizijos komisijas pagal savo patvirtintus reglamentus. Struktūrinių padalinių revizijos komisijos nėra pavaldžios partijos kontrolės komisijai.

7.4. Partijos organai privalo teikti kontrolės komisijai jos funkcijoms atlikti reikiamą pagalbą ir informaciją.

7.5. Kontrolės komisijos nariai susirinkime renka komisijos pirmininką, kuris metų pradžioje šaukia susirinkimus, svarsto ir tvirtina ūkinės veiklos ataskaitas ir teikia jas valdybai.

8. ETIKOS KOMISIJA

8.1. Etikos komisija yra įstatų laikymosi priežiūros, konfliktų ir ginčų tarp partijos padalinių, valdymo organų bei partijos narių sprendimo organas.

8.2. Etikos komisija yra renkama partijos Didžiojoje sueigoje arba jos pavedimu taryboje ar valdyboje.

8.3. Etikos komisijos reglamentą, darbo tvarką ir įgaliojimus tvirtina Didžioji sueiga arba jos pavedimu taryba.

8.4. Etikos komisijos nariai pirmajame susirinkime renka komisijos pirmininką

8.5. Etikos komisijos posėdžiai šaukiami komisijos pirmininko iniciatyva esant būtinybei ar valdybos prašymu.

9. IŽDININKAS

9.1. Valdybos nustatyta tvarka partijos lėšas ir turtą tvarko iždininkas.

9.2. Iždininką pirmininko teikimu tvirtina Didžioji sueiga arba jos pavedimu valdyba ar taryba.

9.3. Iždininkas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį arba pirmininkui ar valdybai pareikalavus rengia ir pateikia operatyvias atskaitomybės bei ketvirtines veiklos ataskaitas.

10. TEISINĖ PADĖTIS

10.1. Partija yra juridinis asmuo, turintis antspaudą, savarankišką iždą, ir sąskaitą.

10.2. Partijos narys neturi teisės į politinės partijos turtą ir neatsako už jos skolas.

10.3. Partija gali užsiimti leidybine ir kita teisėta veikla.

10.4. Partijos dokumentai tvirtinami partijos antspaudu.

10.5. Partija gali turėti patvirtintą simboliką.

11. TURTAS IR LĖŠOS

11.1. Partijos nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingas partijos  tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už partijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu .

11.2. Partijos lėšas sudaro:

– narių mokesčiai ir įnašai;

– aukos;

– leidybinės veiklos pajamos;

– kitos teisėtos pajamos.

11.3. Partija gali gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių organizacijų, nevalstybinių organizacijų ir asmenų tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.4. 1/2 partijos nario metinio (perregistravimo) mokesčio atitenka  atitinkamam partijos skyriui, 1/2 – partijai. Už partijos nario stojamąjį mokestį išduodamas nario bilietas bei ženklelis.

12. PARTIJOS PABAIGA 

12.1. Partija pasibaigia arba reorganizuojama civilinio kodekso nustatyta tvarka Didžiosios sueigos sprendimu, priimtu 2/3 visų Didžiosios sueigos dalyvių balsų dauguma arba teismo sprendimu atvejais, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai..

12.2. Didžioji sueiga sudaro likvidavimo komisiją, kuri sprendžia partijos lėšų ir turto panaudojimo klausimus įstatymų nustatyta tvarka.

Žemaičių partijos pirmininkas                                                   Egidijus Skarbalius

Įstatai patvirtinti Žemaičių partijos Steigiamojoje Didžiojoje sueigoje 2009-01-31, Klaipėdoje