Patvirtinta

Žemaičių partijos Steigiamojoje Didžiojoje sueigoje

2009 m . sausio 31 d.

Klaipėda, 2009

PROGRAMA

VALSTYBĖS VALDYMAS IR FINANSAI

 • Lietuvos Respublikos teritorija yra vientisa ir nedaloma į jokius kitus valstybinius darinius.
 • Valstybė = jos piliečiai.
 • Sukurti dviejų pakopų savivaldos sistemą: savivaldybė – apskritis (regionas, žemė)
 • Vykdant valstybės planuojamą administracinę reformą sukurti Žemaitijos apskritį (regioną, žemę) kaip antro lygio savivaldos vienetą, vadovaujantis Europos Sąjungoje dominuojančiu istoriniu – etniniu regionų formavimo principu.
 • Mažinti valstybės biurokratinio aparato išlaikymo kaštus.
 • Kas turi teises, turi ir pareigas.
 • Ką gali atlikti seniūnija, to neturi daryti savivaldybė; ką gali atlikti savivaldybė, to neturi daryti vyriausybė ir seimas (subsidiarumo principas).
 • Funkcijos turi būti padengtos pinigais.
 • Įstatymai ir mokesčiai nuoseklūs bei stabilūs.
 • Tolygus valstybės vystymas: Vilnius – sostinė, o ne miestas, iškreipiantis visos valstybės vystymąsi.
 • Naujų savivaldybių atsiradimo skatinimas.

ŽMOGUS

 • Žmogus (pilietis) – svarbiausia ir pagrindinė valstybės vertybė.
 • Valstybė turi rūpintis savo piliečiais, o piliečiai – savo valstybe.
 • Žmogaus teisės, įtvirtintos LR Konstitucijoje, LR ir ES įstatymuose bei tarptautinėse konvencijose, yra neginčijamos.
 • Tik patys gerbdami savo istoriją, gimtinę, tėvus ir protėvius išmokysime vaikus to paties. Tokiu būdu išsaugosime Tėvynę ir valstybę.

TEISĖTVARKA IR TEISĖSAUGA

 • Valstybė turi padaryti viską, kad jos pilietis jaustųsi saugus.
 • Intelektualioji nuosavybė, kaip ir kita nuosavybė turi būti tinkamai saugoma ir ginama.
 • Teisėsauga turi atgauti visuomenės pasitikėjimą ir pagarbą.
 • Atsakomybės neišvengiamumas.
 • Jaunimo užimtumas – geriausia nusikalstamumo prevencija.
 • Teisinė pagalba prieinama kiekvienam žmogui.
 • Teisinė pagalba LR piliečiams gyvenantiems emigracijoje.
 • Korupciniams nusikaltimams neturi būti taikomas senaties terminas.

DVASINGUMAS, GERUMAS, PATRIOTIZMAS

 • Tikėjimas, dvasingumas, patriotizmas, gerumas ir meilė telydi mus kasdienybėje.
 • Džiaukimės artimo sėkme.
 • Mylėkime ir būkime mylimi.
 • Patriotizmas – Tėvynės išlikimo ir klestėjimo šaltinis.
 • Patria UNA – Tėvynė viena! Kiekvienas iš mūsų – Tėvynės pagrindas. Negerbdami jos, nebegerbiame ir savęs.
 • Bažnyčia, visų pirma, yra maldos, sielovados ir bendruomenės namai, o tik po to – turizmo patrauklumą užtikrinantis objektas.
 • Bažnyčia – valstybės ir tarptautinių institucijų saugoma ir puoselėjama kultūros paveldo dalis.

KULTŪRA, ŠVIETIMAS IR MOKSLAS

 • Tik išmokę gerbti ir puoselėti savo kultūrą ir kalbą, gerbsime ir kitas.
 • Saugodami ir puoselėdami etninį savitumą, išlaikysime nacionalinę kultūrą ir orumą.
 • Pagarba mokytojui, kultūros darbuotojui, bibliotekininkui. Tai šviesuoliai, kurie ugdo mūsų ateinančią kartą.
 • Tik išsilavinę ir vystydami mokslą netapsime patarnaujančia tauta ir nacija.
 • Puoselėjamos mokslo naujovės padeda visuomenei. Bet tam, kad pasinaudoti jomis, visuomenė turi mokytis. Tai tobulėjimo spiralė.
 • Sudaryti lygias galimybes valstybinėms ir nevalstybinėms mokymo įstaigoms.
 • Tautinių mažumų kultūra – neatsiejama ir integrali Lietuvos nacionalinės kultūros dalis.
 • Tarmės – bendrinės kalbos gyvybės šaltinis.
 • Grąžinti žemaičių identiteto į sociokultūrinę aplinką.
 • Skatinti žemaičių kalbos (tarmių) saugojimą, mokymą, puoselėjimą bei kuo platesnį vartojimą.

EKONOMIKA IR VERSLAS

 • Mokslu ir žiniomis grindžiama ekonomika turi sudaryti lygiavertes sąlygas laisvai rinkai.
 • Diplomatinių tarnybų ir verslo sąveika naujų rinkų paieškai. Eksporto skatinimas.
 • Diplomatinių ir kitų valstybės tarnybų pagalba ginant mūsų verslo įmonių bei verslininkų interesus užsienyje.
 • Laisva rinka negali užgožti socialinės logikos.
 • Išplėsti patentinių veiklų sritį.
 • Darant sprendimus, susijusius su ūkio veikla, laikytis pusiausvyros tarp monetarinės ir fiskalinės ekonominės politikos.
 • Jungiamieji energijos tinklai.
 • Skatinti verslus, naudojančius mažai energetinių resursų ir žaliavų.
 • Maksimalus dėmesys renovacijai, taupaus energijos vartojimo mokymai.
 • Mažinti biurokratinę naštą.
 • Mažinti biurokratinę naštą, sukuriant europinę verslo administravimo sistemą

NACIONALINIS SAUGUMAS

 • Valstybė privalo ugdyti jaunimo patriotizmą ir pilietiškumą, meilė gimtam kraštui. Remti patriotinių savaveiksmių gynybinių organizacijų veiklą.
 • Tarnavimas LR kariuomenėje turi tapti garbe, o ne prievole.
 • Palaikyti dabartinį LR kariuomenės kursą.

UŽIMTUMAS IR SOCIALINĖ POLITIKA

 • Valstybės nedarbo mažinimo politika negali būti grindžiama emigracija
 • Mūsų siekis – darbo vietų kūrimas visoje Lietuvos teritorijoje.
 • Tėvynainiams, dirbantiems užsienyje, teikti teisinę pagalbą ir ginti jų teises, bei palaikyti tautinę savimonę.
 • Per regioninę politiką sudaryti palankesnes sąlygas verslui ir socialinei sferai plėtotis.
 • Pensijos turi būti susietos ir didinamos kylant minimaliam ir vidutiniam darbo užmokesčiui.
 • Pensininkai – mūsų tėvai ir seneliai. Ne tik dėl to jie nusipelnė mūsų pagarbos ir užtikrintos senatvės, bet ir todėl, kad jie sukūrė ekonomikos ir infrastruktūros pamatus, ant kurių mes statome šiandieninę valstybę.
 • Valstybės pagalba 50-mečių kartai. Jie jautriausi darbo rinkos pokyčiams.
 • Sudaryti jaunimui galimybes dirbti ir įsitvirtinti mūsų valstybėje – jie mūsų valstybės socialinis – ekonominis pagrindas bei ateitis.
 • Skatinti ir sudaryti palankias sąlygas sugrįžti tėvynainiams, išvykusiems dirbti ir gyventi svetur.
 • Neįgaliųjų žmonių dalyvavimas darbo rinkoje.
 • Užtikrinti, kad veiktų priimti įstatymai ir nutarimai, ginantys socialinę sferą.
 • Globos, rūpybos ir paramos teikimo tinklas pagal subsidiarumo principą turi būti organizuotas kuo arčiau socialinės paramos ir globos reikalingų žmonių. Tuo tikslu reikia skatinti ir visokeriopai remti savivaldybių, seniūnijų, tautinių ir religinių bendruomenių pastangas steigti vietines socialinės globos arba paramos įstaigas.
 • Socialinio būsto plėtra.

SVEIKATOS APSAUGA

 • Sveikata – brangiausias mūsų turtas.
 • Derama pagarba ir atlygis tiems, kurie sąžiningai saugo ir atstato brangiausią mūsų turtą – sveikatą.
 • Valstybė turi užtikrinti visavertę ir savalaikę paslaugą kiekvienam žmogui.
 • Ypatingai rūpintis ir skatinti sveiką gyvenseną. Skatinti prevencines sveikatos priežiūros priemones.
 • Vienodas sąlygas privačioms ir valstybinėms sveikatos įstaigoms.
 • Ypatingas dėmesys vaikų ir paauglių sveikatai.
 • Toliau tobulinti ir plėsti pirminio sveikatos priežiūros lygmens tinklą, kelti paslaugų kokybę.

APLINKOSAUGA

 • Harmoningas aplinkosaugos, ekonomikos ir urbanistikos sąveikavimas.
 • Vien draudimais gamtos neišsaugosi.
 • Aktyvus visuomenės dalyvavimas aplinkosaugos procese.
 • Gamtą saugoti mokykime vaikus. Mokykime savo pavyzdžiu.
 • Vandenvala.
 • Taupus ir teisingas gamtos išteklių naudojimas.

MAŽŲJŲ MIESTELIŲ IR KAIMO POLITIKA

 • Sveikatos, švietimo, teisėsaugos sistemos turi būti grįstos ne tik ekonomine logika, bet, visų pirma, atsižvelgiant į žmonių poreikių užtikrinimą.
 • Valstybė turi rūpintis kaimo infrastruktūros plėtra.
 • Visokeriopai skatinti alternatyviųjų kaimo verslų atsiradimą, plėtoti žemės ūkio produkcijos gamybą, žaliavų ruošimą.
 • Žemės ūkio produktų eksporto subsidijavimas.
 • Žemės ūkio veiklos draudimo sistemos sukūrimas.
 • Ekologinio žemės ūkio skatinimas.
 • Didžioji lėšų dalis, gaunama už žemės išteklių naudojimą, privalo būti skirta tos vietovės bendruomenės gyvenimo sąlygų bei aplinkosaugos gerinimui.
 • Valstybė per teisinius ir finansinius instrumentus turi padėti susišnekėti sistemai: gamintojas – perdirbėjas – pardavėjas – pirkėjas  ir neleisti dominuoti vieniems kitų sąskaita.

ŠEIMA

 • Lietuvos Respublikos Konstitucijoje deklaruojama: „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę“ (Konstitucija, 38 straipsnis), „Valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, įstatymo nustatyta tvarka teikia joms paramą.“ (Konstitucija, 39 straipsnis). Tikime tuo.
 • Šeimos sąvoka Lietuvoje paprastai apima gana platų žmonių ratą, kurių ryšiai dažniausiai siejami su santuoka ar kraujo giminyste. Todėl šioje programoje šeima tapatinama su vaikais, jų tėvais ir tėvų tėvais (seneliais).
 • Pagrindinis mūsų šeimos politikos tikslas – sukurti maksimaliai palankią aplinką šeimai. 
 • Atkreipti valdžios ir visuomenės dėmesį į šeimų, auginančių vaikus problemas.
 • Užtikrinti galimybę tėvams, esantiems vaiko priežiūros atostogose pasirinkti, kiek ilgai būti su savo vaiku.
 • Finansinės galimybės būti su vaiku turi būti grindžiamos atsižvelgiant į vaikų iki 3 metų skaičių šeimoje.
 • Suinteresuoti tėvus, esančius vaiko priežiūros atostogose, aktyviai dalyvauti darbo rinkoje sudarant sąlygas grįžti į darbo rinką.
 • Tėvų santykiai neturi įtakoti vaikų teisės kokybiškai gyventi.
 • Sudaryti palankesnę aplinką valstybėje šeimoms, siekiančioms įveikti nevaisingumo problemas.
 • Saugoti gyvybę visuose jos etapuose: nuo pat jos prasidėjimo iki jos mirties.
 • Padėti jaunai šeimai spręsti būsto problemas, sudarant labiau prieinamas galimybes jo įsigijimui ir išlaikymui.
 • Sistemingai plėsti ir pritaikyti ikimokyklinio amžiaus įstaigas pagal konkrečios vietos esamus ir numatomus poreikius.
 • Švietimo kokybės mokyklose gerinimas.
 • Integruoti į švietimo sistemą neįgalius vaikus nuo mažumės, siekiant ateities kartoms išvengti šiandieninėje visuomenėje įsikerojusio diskriminacinio požiūrio į tokius pat žmones kaip mes – su savo jausmais ir svajonėmis.
 • Vienyti visuomenę neatsižvelgiant į socialinę padėtį, sveikatos būklę, sukurti „tiltą“ socialiai atskirtiems asmenims, šeimoms į pilnavertį gyvenimą.
 • Gerinti visuomenės požiūrį į garbaus amžiaus žmones juos aktyvinant ir įtraukiant į visuomeninę veiklą, susijusią su jaunosios kartos ugdymu.

Žemaičių partijos pirmininkas                                                   Egidijus Skarbalius

Programa patvirtinta Žemaičių partijos Steigiamojoje Didžiojoje sueigoje 2009-01-31, Klaipėdoje