Patvirtintas

Žemaičių partijos __________ skyriaus steigiamajame susirinkime

2009 m . _________ ___ d.

__________, 2009

I.  SKYRIAUS STRUKTŪRA IR KOMPETENCIJA

1.  Skyrius yra Partijos struktūrinis padalinys.

2. Skyrius savo iniciatyva ar valdybos sprendimu įkuriamas savivaldybės teritorijoje arba vienmandatėje Seimo rinkimų apygardoje. Skyriaus ribas nustato valdyba. Skyrius nustatyta tvarka registruojamas valdyboje.

3.  Skyriaus veiklos tikslai ir uždaviniai:

3.1. organizuoti ir vienyti skyriaus narius bendrai veiklai įgyvendinant  partijos tikslus ir programą;

3.2.  plėtoti ir skleisti laisvos pilietinės visuomenės idėjas tarp partijos  bei visuomenės narių;

3.3.  organizuoti ir rengti rinkimų kampanijas;

3.4.  plėtoti partijos ir skyriaus ryšius su visuomene;

3.5.  palaikyti nuolatinius ryšius su skyriaus veiklos teritorijoje išrinktais į Seimą partijos nariais bei atitinkamų savivaldybių tarybų nariais, remti jų veiklą.

4.  Skyriaus valdymo organai yra skyriaus susirinkimas, taryba ir pirmininkas.

5. Aukščiausias skyriaus organas yra skyriaus narių susirinkimas. Skyriaus narių susirinkimus ne rečiau kaip kartą per metus šaukia skyriaus pirmininkas, taryba arba partijos  valdyba. Skyriaus pirmininkas turi sušaukti susirinkimą, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 skyriaus narių. Skyriaus susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai dalyvauja daugiau kaip pusė skyriaus narių. Sprendimai priimami dalyvavusių narių balsų dauguma. Skyriaus taryba gali nustatyti atstovavimo kvotas tuo atveju, kai susirinkimai šaukiami pakartotinai.

6.  Skyriaus susirinkimas:

6.1.  priima ir keičia skyriaus statutą;

6.2.  tvirtina skyriaus tarybos ataskaitą;

6.3. renka ir atstatydina skyriaus pirmininką, skyriaus pirmininko teikimu tvirtina pirmininko pavaduotoją (pavaduotojus) ir sekretorių. Skyriaus pirmininkas renkamas 2 metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius neribojamas, jeigu skyriaus statutas nenustato kitaip. Skyriaus pirmininkas gali būti išrinktas ar atstatydintas skyriaus susirinkime ir patvirtintas partijos valdybos sprendimu.

6.4.  renka iždininką ir revizorių;

6.5.  svarsto kitus iš anksto paskelbtus darbotvarkės klausimus;

6.6.  formuoja kandidatų sąrašą vietos savivaldybių tarybos rinkimams arba paveda tai atlikti skyriaus tarybai ir teikia juos tvirtinti partijos valdybai.

6.7.  suderinus su partijos valdyba siūlo sudaryti koalicijas, bendrus sąrašus su kitų partijų vietiniais skyriais;

6.8. svarsto ir teikia siūlymus valdybai dėl kandidatų į Europos parlamento, Lietuvos Respublikos Seimo narių sąrašo sudarymo bei dėl kandidatų vienmandatėse rinkimų apygardose iškėlimo;

6.9.  svarsto ir teikia siūlymus kitiems partijos struktūriniams padaliniams;

6.10.  nagrinėja partijos narių, išrinktų savivaldybės tarybos nariais, informaciją apie rinkimų programos įgyvendinimo rezultatus;

6.11. valdybos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į narių skaičių skyriuose, šių įstatų nustatytais atvejais renka skyriaus atstovus delegatais į partijos Didžiąją sueigą.

6.12.  ne mažiau kaip 2/3 skyriaus narių balsais priima sprendimus dėl skyriaus reorganizavimo ar skyriaus veiklos nutraukimo.

7.  Skyriaus tarybą sudaro skyriaus pirmininkas, pirmininko pavaduotojas (-ai), iždininkas bei kiti skyriaus susirinkimo išrinkti nariai.

8.  Skyriaus taryba:

8.1.  svarsto visus politinius klausimus pagal savo kompetenciją;

8.2.  priima ir šalina narius;

8.3.  registruoja klubus ir kitus narių susivienijimus;

8.4. skyriaus susirinkimo pavedimu sudaro kandidatų sąrašą vietos savivaldybės tarybos rinkimams.

9.  Skyriaus taryba gali perduoti   partijos valdybai spręsti skyriuje kilusius ginčus.

10.  Skyriaus pirmininkas:

10.1.  skyriui vadovauja skyriaus pirmininkas, jam nesant – pavaduotojas. Skyriaus susirinkimo ir tarybos nutarimus pasirašo skyriaus pirmininkas ir sekretorius, o finansinius  ir iždininkas.

10.2.  atstovauja  skyrių  bendraujant  su  vietiniais  valstybiniais  valdžios  ir  valdymo organais, taip pat su kitomis vietinėmis politinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis;

10.3. organizuoja skyriaus darbą savo kompetencijos ribose, šaukia susirinkimus ir jiems vadovauja;

10.4.  teikia ataskaitas partijos valdybai;

10.5.  kartu su skyriaus taryba ruošia skyriaus darbo planus, metinę veiklos ataskaitą ir pateikia ją nagrinėjimui bendrajame skyriaus susirinkime;

10.6.  nustatytu laiku šaukia bendrą skyriaus susirinkimą;

10.7.  organizuoja skyriaus narių apskaitą;

10.8.  sprendžia kitus einamuosius veiklos klausimus.

10.9.  Skyriaus pirmininkas yra partijos Tarybos narys.

11. Skyriaus finansinę veiklą kontroliuoja skyriaus revizorius skyriaus statuto nustatyta tvarka. Skyriaus finansus tvarko skyriaus iždininkas.

12. Partijos valdyba gali sustabdyti skyriaus veiklą arba skyriaus pirmininko įgaliojimus, jei pažeidžiami įstatai, nevykdoma partijos programa ar partijos organų sprendimai. Galutinį sprendimą priima partijos valdyba etikos komisijos teikimu.

13. Skyrių veiklai koordinuoti regionuose gali būti sudaromos tarybos. Regionų ribas nustato valdyba. Regionų tarybas sudaro regionų teritorijoje esančių skyrių pirmininkai. Regionų tarybų veiklą organizuoja tarybos pirmininkas. Regionų tarybos veiklos nuostatus tvirtina partijos valdyba.

14.  Skyrius registruojamas partijos valdyboje. Skyrius registruojamas, jeigu jame yra ne mažiau kaip 5 partijos nariai.

15.  Skyrius gali turėti patvirtintą simboliką.

16.  Skyriaus susirinkimo sprendimu arba partijos valdybos sprendimu nutraukus skyriaus veiklą, jo turtas ir lėšos pereina partijos nuosavybėn.

II.  SKYRIAUS  NARIAI

17.  Skyriaus nariu gali būti Lietuvos Respublikos pilietis sulaukęs 18 metų, gyvenantis Lietuvoje ar užsienyje, pripažįstantis šiuos įstatus bei partijos programą ir nepriklausantis kitoms politinėms partijoms.

18. Asmuo, pagal gyvenamą ar darbo vietą pasirinkęs partijos skyrių, skyriaus vardu užpildo nustatytos formos prašymą ir turi gauti dviejų partijos narių rekomendacijas. Šie dokumentai yra pateikiami skyriaus tarybai (išimtinais atvejais pareiškimas gali būti pildomas partijos vardu ir teikiamas valdybai). Pateikę aukščiau minėtus dokumentus tampa kandidatais į Žemaičių partijos narius. Kandidatinis laikotarpis – 6 mėnesiai. Kandidatas gali dalyvauti visuose Žemaičių partijos renginiuose, bet be balsavimo teisės. Kandidatinį laikotarpį gali sutrumpinti valdyba savo sprendimu. Skyriaus taryba, ne ilgiau kaip per vieną mėnesį po kandidatinio laikotarpio priima sprendimą dėl narystės. Skyriaus tarybai priėmus teigiamą sprendimą dėl narystės, asmuo sumoka stojamąjį bei nario mokestį ir tampa partijos nariu. Valdybos nustatyta tvarka nariui išduodamas partijos nario bilietas ir ženklelis. Tuo atveju, jei skyriaus taryba priima neigiamą sprendimą, jis gali būti svarstomas partijos valdyboje, kuris priima galutinį sprendimą. Partijos nariai registruojami partijos valdybos nustatyta tvarka. Metinis nario mokestis sumokamas iki kovo  mėnesio skyriaus iždininkui.

19.   Skyriaus narys turi teisę:

19.1.  rinkti ir būti išrinkamas į visas partijos valdymo struktūras;

19.2.  teikti siūlymus ir gauti atsakymus, laisvai reikšti savo mintis;

19.3. siūlyti partijos kandidatus ir būti iškeltas partijos kandidatu į Europos sąjungos, valstybės bei vietos valdžios ir valdymo institucijas;

19.4.  dalyvauti visų partijos valdymo organų posėdžiuose;

19.5.  kreiptis į partijos organus dėl teisinės, moralinės ir kitokios paramos;

19.6.  išstoti iš partijos;

19.7.  sustabdyti savo narystę partijoje;

19.8.  susipažinti su partijos bei jos valdymo organų priimtais dokumentais;

19.9.  burtis į klubus ir kitas organizacijas.

20.    Skyriaus nario pareigos:

20.1. dalyvauti skyriaus veikloje, laikytis partijos įstatų ir skyriaus statuto, įgyvendinti programą bei valdymo organų sprendimus;

20.2.  skyriaus nario veikla neturi prieštarauti partijos valdymo organų sprendimams;

20.3.  neveikti prieš kitą partijos narį ar kitaip nedaryti žalos partijai;

20.4.  laiku mokėti nario mokestį.

21.  Narystė skyriuje ir partijoje gali būti sustabdyta raštišku nario prašymu. Skyriaus tarybos ar partijos valdybos sprendime dėl narystės sustabdymo turi būti nurodytas laikotarpis, kuriam narystė sustabdoma, arba aplinkybės, kurioms įvykus narystė bus atkurta. Narys išstoja iš skyriaus ir partijos apie tai raštu pranešęs partijos valdybai arba savo skyriaus pirmininkui.

22. Skyriaus taryba arba, etikos komisijos teikimu, partijos valdyba, turi teisę motyvuotu sprendimu pašalinti iš partijos bet kurį skyriuje įregistruotą narį arba sustabdyti jo narystę partijoje:

22.1. už elgesį ar agitaciją nesuderinamą su partijos tikslais, partijos organų sprendimais, programa, įstatais, šiurkščius įstatų pažeidimus;

22.2.  už įstatymų ar drausmės pažeidimus, kuriais kenkiama ar gali būti pakenkta partijai;

22.3.  vienus metus nesumokėjus nario mokesčio.

23.  Skyriaus narys turi teisę per 30 dienų apskųsti partijos valdybai skyriaus tarybos sprendimą pašalinti arba sustabdyti jo narystę partijoje. Sprendimo apskundimas nesustabdo skyriaus tarybos sprendimo galiojimo.

24.  Narys, kuris yra sustabdęs savo narystę arba kurio narystė yra sustabdyta, netenka partijoje visų teisių, išskyrus teisę kreiptis į partijos tarybą ar valdybą  dėl narystės atstatymo arba nutraukimo. Narys privalo laikytis partijos įstatų. Partijos tarybos sprendimas gali būti skundžiamas partijos valdybai, kurios sprendimas  yra galutinis.

25.  Partijos prieteliais gali būti piliečiai, kurie pritaria partijos programai ir nori dalyvauti jos veikloje, tačiau nenori būti partijos nariais. Partijos prietelio mokestis sudaro 50% partijos nario metinio mokesčio. Sumokėjęs mokestį partijos prietelis gauna nario ženklelį.

26.  Garbės nario vardas partijoje yra suteikiamas partijos valdybos sprendimu už ypatingus nuopelnus partijai. Garbės narys nemoka partijos nario mokesčio. Garbės narys gauna nario bilietą ir ženklelį. 

27.  Partijos prieteliai ir Garbės nariai gali dalyvauti partijos renginiuose ir veikloje be balso teisės. Prieteliai ir Garbės nariai, registruojami partijos skyriuose atskiruose sąrašuose.

28.  Klubai  ir kiti susivienijimai jungia partijos narius profesinių, bendrų interesų ar kitokiu pagrindu, nesusijusiu su partijos politine veikla. Klubai  ir panašūs dariniai veikia pagal savo nuostatus, kurie neturi prieštarauti partijos įstatams bei Lietuvos Respublikos įstatymams.

29.  Skyriaus nario mokestis: 1/2 partijos nario metinio mokesčio atitenka partijos skyriui, 1/2 – partijai. Už partijos nario stojamąjį mokestį išduodamas nario bilietas bei ženklelis.

Žemaičių partijos ____________ skyriaus pirmininkas                                             

Statutas patvirtintas Žemaičių partijos _______________ skyriaus steigiamajame susirinkime 2009-___-___, _______________________